เกี่ยวกับเรา

WE ARE ISSOFT บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ในปี2552 เป็นกำรให้บริกำรพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์โดยมุ่งเน้นการออกแบบและ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภำพกำรใช้งำนสูง ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยประสบการณ์ ความพร้อม และความชำนาญ ในการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา และพัฒนาซอฟท์แวร์ของทีมงาน ทางบริษัทพร้อมให้บริการโซลูชั่นซอฟท์แวร์ที่ตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้า โดยให้บริการในรูปแบบ SAAS (Software as a Service)ผ่านทาง Cloud Computing เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มลูกค้า บริษัทยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบบริหารงาน ทางด้านระบบงานการบัญชี การเงิน บริหารงานบุคคลากร การตลาด การประชาสัมพันธ์ ให้กับธุรกิจหลายประเภท อาทิเช่น โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และสถานศึกษาต่างๆ

กว่าจะมาเป็นบริษัท ISSOFT

ที่ตั้ง บริษัท ISSOFT: 23/392 ซอยอินทรามระ 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


พ.ศ.2552

  • จดทะเบียนบริษัทในนาม “บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด” ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
  • พัฒนาซอฟท์แวร์บริหารงานโรงเรียน ให้กลุ่มโรงเรียนคาทอลิก ในเขตมิสซังกรุงเทพ
  • ที่ปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้กลุ่มโรงแรม
  • ที่ปรึกษาระบบบัญชีการเงิน ให้กลุ่มโรงแรม

พ.ศ.2553

  • ให้บริการดูแลงานด้านการตลาด และจัดทำ Website ให้กับ บริษัท กาแลคซี่เวิร์ด ประเทศไทยซึ่งให้บริการระบบ IP-TV

พ.ศ.2554

  • จัดทำรูปแบบกำรให้บริการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการเงิน ร่วมกับสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • ให้บริการประชำสัมพันธ์และจัดทำ Website, Social Media โครงการ๙๐ปี ยุวกาชาด ให้สำนักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาถึงปัจุบัน

พ.ศ.2555

  • ให้บริกำรบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์สำนักงาน เขต 50 เขต กทม ถึงปัจุบัน
  • ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 6 เขต กทม (เขตบางเขน จตุจักร ราชเทวีบางขุนเทียน พระโขนงและ หนองแขม) ถึงปัจุบัน
  • ให้บริการที่ปรึกษาด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และบัญชี บริษัท เบียร์ กรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็น ตัวแทนจำหน่ายสินค้า บริษัท สิงห์ คอร์เปอ เรชั่น จำกัด ถึงปัจุบัน

พ.ศ.2556

  • ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Mega Data สำนักงานเขต 50 เขต กทม ถึงปัจุบัน
  • พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารงานสถานศึกษาให้เป็นระบบ Cloud Solution ในชื่อ “I-SCHOOL”

พ.ศ.2557

  • ให้บริการพัฒนา Web Service และ E-Service การขึ้นทะเบียนของโรงงานในกรุงเทพมหานคร
  • พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารงานสถานศึกษา “I-SCHOOL” ร่วมกับสมาคม Open Source Thailand โดยเข้าร่วมเป็น Google Partner
  • ให้บริการซอฟท์แวร์ระบบบริหารงานสถานศึกษา “I-SCHOOL” Cloud Service ให้กับกลุ่มโรงเรียนนำร่อง
  • ให้บริการซอฟท์แวร์ระบบบริหารงานร้านอาหารและร้านค้า “Q-POS” Cloud Service ให้กับร้านอาหาร และร้านค้า